Zadania:

 • Opracowanie Raportu Metodologicznego

  Na podstawie analizy literatury oraz analizy statystycznej zostaną wybrane 3 regiony  Polski, które zostaną poddane badaniu w kontekście rozwoju regionalnych systemów innowacji w aspekcie governance.
 • Przygotowanie wstępnej wersji wskaźników good governance w odniesieniu do rozwoju regionalnych strategii innowacji

  W trakcie tego etapu badania nastąpi opracowanie wstępnej wersji narzędzia diagnostycznego, pozwalającego na określenie poziomu governance rozwojem regionalnych systemów innowacji. Narzędzie to zostanie w kolejnym etapie zweryfikowane poprzez badania na populacji głównych aktorów wchodzących w skład regionalnych systemów innowacji w 3 województwach. Zakłada się, że wskaźniki pogrupowane zostaną na następujące kategorie: przywództwo, partnerstwo, koordynacja, kultura innowacji.
 • Badanie ukierunkowane na opracowanie ostatecznej wersji narzędzia służącego pomiarowi wskaźników governance w stosunku do rozwoju regionalnych systemów innowacji

  Realizacja tego etapu badania będzie polegać na zweryfikowaniu wskaźników governance w odniesieniu do rozwoju regionalnych systemów innowacji. Dane zostaną zgromadzone poprzez przeprowadzenie 30 indywidualnych wywiadów pogłębionych z interesariuszami regionalnych systemów innowacji. Wywiady odbędą się w 3 wybranych regionach Polski. Respondenci będą mieli możliwość wypowiedzi, zgodnie ze scenariuszami wywiadów odnoszących się do realizacji funkcji governance.
 • Opracowanie ostatecznego zestawu wskaźników good governance w odniesieniu do rozwoju regionalnych systemów innowacji

  Zestaw wskaźników umożliwiających pomiar funkcji governance w aspekcie rozwoju regionalnych systemów innowacji będzie narzędziem niezwykle przydatnym Ministerstwu Rozwoju Regionalnego oraz Urzędom Marszałkowskim w kierowaniu i realizacji interwencji publicznej alokowanej na rozwój regionalnych systemów innowacji. Prawidłowo ukierunkowana interwencja publiczna w zakresie rozwoju regionalnych systemów innowacji przyczyni się do ich budowy, a tym samym - generowania innowacji w regionie, co to z kolei wpływa na podniesienie jego konkurencyjności.
 • Opracowanie wniosków i rekomendacji dla regionów Polski w zakresie wdrożenia zasad good governance rozwoju regionalnego systemu innowacji

  Adresatami rekomendacji będą: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Urzędy Marszałkowskie. Rekomendacje będą dotyczyły wykorzystania wskaźników governance dla potrzeb ukierunkowania interwencji publicznej odnoszącej się do budowy regionalnych systemów innowacji w ramach m.in. Poddziałania 8.2.2. PO KL „Regionalne Strategie Innowacji” oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego.

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Konkursu Dotacji - "Fundusze Europejskie na poziomie NSS"