Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Konkursu Dotacji - "Fundusze Europejskie na poziomie NSS"

 

Governance jako droga zwiększania zaangażowania podmiotów niepublicznych w realizację celów polityki regionalnej.

 

Wzrost innowacyjności i konkurencyjności to jeden ze strategicznych celów rozwoju regionalnego. Efektywnym instrumentem ponoszącym innowacyjność i konkurencyjność regionu jest wspieranie regionalnych systemów innowacji. Złożoność systemów (instytucji, związków, relacji itd.) wymaga zastąpienia podejścia charakteryzującego się kulturą nakazową (administracja oparta o założenia weberowskie, czy też New Public Management) nowoczesnym podejściem w zarządzaniu sferą publiczną w postaci good governance.

W Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013 wskazano, że good governance to sprawne i partnerskie sprawowanie władzy oparte o zasadę otwartości, odpowiedzialności, skuteczności i spójności. Rozumienie terminu good governance i jego elementy zaprezentowano w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, gdzie wskazano, że dobre rządzenie polega na rozwijaniu zdolności administracyjnych instytucji publicznych, w tym podniesieniu jakości kadr administracji w celu poprawy jakości usług publicznych i modernizacji funkcjonowania administracji oraz wzmacnianiu mechanizmów partnerstwa i współpracy z trzecim sektorem.

W związku z powyższym wydaje się uzasadnione dokonanie pogłębienia wiedzy w tym zakresie i sformułowanie dla władz centralnych, a także przedstawicieli regionów naszego kraju (w szczególności Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Urzędów Marszałkowskich odpowiedzialnych za realizację projektów poddziałania 8.2.2. PO KL „Regionalne Strategie Innowacji”) narzędzi, które wykorzystując podejście governance pomogą ukierunkować i realizować (a przez to zwiększyć efektywność) interwencji publicznej alokowanej na rozwój regionalnych systemów innowacji.

Wyniki niniejszego projektu, w postaci zestawu wskaźników umożliwiających pomiar funkcji governance w aspekcie rozwoju regionalnych systemów innowacji oraz towarzyszących im rekomendacji, w istotny sposób okażą się przydatne dla lepszego ukierunkowania interwencji publicznej w ramach PO KL oraz dla potrzeb przygotowania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Tym samym zakres projektu dokładnie wpisuje się w obszar Konkursu określony jako "sposoby zwiększania zaangażowania podmiotów niepublicznych w realizacji celów polityki regionalnej".